Slovensko zdravniško društvo: Bolnišnice životarijo s stroškovno neučinkovitim gospodarjenjem, z zaostalo organizacijo in s planskim gospodarjenjem

SZD: Javni zavodi, urejeni z zastarelo zakonodajo in zastarelo obliko organiziranosti in vodenja, so plen sistemske korupcije.

Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva je 13. decembra sprejel stališča za zagotavljanje strokovnega razvoja slovenskega zdravstva, v katerem izraža tudi svojo zaskrbljenost za počasno pristopanje k reformi slovenskega zdravstvenega sistema.

SZD: Krivično obtoževanje in omalovaževanje vseh povprek

Docentka dr. Maja Šoštarič, predsednica GSS SZD, in prof. dr. Radko Komadina, predsednik SZD, v imenu SZD poudarja, da je sodobna medicina »mednarodno vpeta, inovativna in draga, tehnično vse bolj zahtevna, narekuje procesne reorganizacije, timske pristope, meje med specialističnimi področji pa se zabrisujejo. Vpetost v evropski prostor zahteva posodobitev slovenskega zdravstvenega sistema. Ker zdravje ne sme biti ekonomska kategorija, prepuščena trgovanju, in ker hitri znanstveni razvoj prehiteva zmožnosti plačnika, da bi zmogel brez zadržka uvajati nenehno nove oblike diagnosticiranja in zdravljenja bolezni, grozi, da bi bolnik ne ohranil več centralne vloge, pač pa bi lahko prevladali interesi, ki so tudi navzkriž s kodeksom medicinske etike slovenskih zdravnikov.«

»Zdravniki se zavedamo svoje odgovorne vloge nosilcev zdravstvene dejavnosti. Vse bolj prevladujočo obravnavo v javnem prostoru občutimo kot krivično obtoževanje in omalovaževanje vseh povprek, vsem po vrsti se pripisuje pohlep in neoliberalizem, zaznavamo pa tudi postopno demontažo Zakona o zdravniški službi, ki opredeljuje zdravnika kot nosilca zdravstvene dejavnosti. Pripisujejo se nam krivde za slabo vodenje javnih zavodov, za slabe poslovne odločitve pri javnem naročanju in za predolge čakalne dobe, za vse sistemske napake v zdravstvenem sistemu, ki je potreben posodobitve. Člani zdravniškega društva želimo odgovorno sodelovati pri spremembah, za katere je potrebno takoj doseči družbeni konsenz,« še posebej opozarjajo v SZD.

OPERACIJA.jpg

Glede posodobitve slovenskega javnega zdravstvenega sistema je SZD pripravil svoja temeljna stališča, v katerih navaja naslednja prizadevanja in zahteve:

»1. Zavzemamo se za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Kot najboljši notranji poznavalci sistema, katerega strokovni nosilci smo, se zavedamo, da je zastarel. Če ga z družbenim konsenzom ne bomo posodobili, bo razpadel. 2.Zavzemamo se za posodobitev organizacijskih oblik javnega zdravstva. Javni zavodi, urejeni z zastarelo zakonodajo in zastarelo obliko organiziranosti in vodenja, so plen sistemske korupcije. 3. Zahtevamo uvedbo učinkovitega sistema zagotavljanja strokovne kakovosti in varnosti, kar je dolžan zagotoviti naročnik in regulator javnega zdravstvenega sistema. 4. Zavzemamo se za povečanje dostopnosti javnega zdravstvenega sistema, ki obstaja v trenutni organiziranosti le na papirju, v resničnosti se kopičijo čakalne dobe. Naročnik mora z nosilci zdravstvene dejavnosti in posledično z drugimi izvajalci javnega zdravstvenega sistema določiti standarde in normative za vsebinsko kakovostno in časovno primerno obravnavo vsakega bolnika. 5. Zavzemamo se za ohranitev principa solidarnosti, kar vidimo le z ohranitvijo javnega zdravstvenega sistema in reformo zavarovalništva. 6. Zavzemamo se za reguliranje kakovostnega trajnega izobraževanja zdravnikov. Zakonodajalec je zdravnikom odredil stalno podiplomsko izobraževanje kot pogoj za ciklično obnavljanje licence za delo, ni pa predvidel ekonomskih mehanizmov, da bi bilo takšno izobraževanje omogočeno vsem zdravnikom enako in v zadostni meri. V zvezi s pridobivanjem sredstev za izobraževanje so se številni zdravniki v dobri veri znašli v medijih, osumljeni nedostojnih in koruptivnih dejanj. Spremembe zakonodaje so to področje zaobšle, veljavne prakse pa predstavljajo koruptivno tveganje.«

Nezadovoljni so bolniki in izvajalci zdravstvenih storitev

SZD opozarja tudi na soodgovorne za zdajšnje stanje v javnem zdravstvu, na ustanovitelje in vodstva zavodov ter načrtovalce neustreznega sistema: »Indikator za nujnost sprememb javnega zdravstvenega sistema so razmere, v katerih životarijo bolnišnice s stroškovno neučinkovitim gospodarjenjem, prelivanjem stroškov, deficiti, ki jih je dolžan pokrivati ustanovitelj, z zaostalo organizacijo in s planskim gospodarjenjem, z nedorečenimi normativi in financiranjem. Posledice vztrajne neaktivnosti načrtovalcev zdravstvenega sistema čutimo vse bolj oboji, nezadovoljni bolniki in izvajalci. Nastopil je skrajni čas, da javni zdravstveni sistem preneha biti ujetnik različnih nemedicinskih interesov in se posodobi bolnikovim potrebam primerno.«