Torek, 21. maja 2024, 15.43

Letna odmera dohodnine

Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine poteče zelo hitro

Finančna uprava Republike Slovenije je konec marca številnim zavezancem razposlala informativne izračune dohodnine (IID) za leto 2014. Za odmero dohodnine za lansko leto se uporabljajo določbe Zakona o dohodnini – ZDoh-2. Po ZDoh-2 je dohodnina davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so dohodki iz zaposlitve, dejavnosti, osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz kapitala ter drugi dohodki.

Davčni organ vsako leto IID sestavi na podlagi podatkov, ki so mu na voljo na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih ter vzdrževanih družinskih članih, ki jih Fursu posredujejo izplačevalci, in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih finančni upravi pravočasno posredujejo zavezanci za dohodnino.


Informativni izračun dohodnine – ugovor

FURS na svoji spletni strani svetuje, da naj vsak zavezanec po prejemu IID pregleda in preveri vpisane podatke in ali je IID pravilno izračunan. Zavezancu še svetuje: »Če ugotovi, da so podatki pravilni, in če se strinja z izračunom dohodnine, mu ni treba storiti ničesar. Po poteku roka za ugovor (tj. 15 dni od vročitve informativnega izračuna – informativni izračun se šteje za vročenega 15. dan od datuma odpreme, ki je odtisnjen na kuverti), se bo štelo, da se je odpovedal pritožbi, informativni izračun dohodnine pa bo samodejno postal odločba o odmeri dohodnine. Na njeni podlagi bo za zavezanca nastala davčna obveznost. Če bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, bo zavezanec doplačal razliko dohodnine, če pa bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, bo zavezancu vrnjena razlika dohodnine. Če se zavezanec ne strinja z informativnim izračunom, mora v roku za ugovor (tj. 15 dni od vročitve informativnega izračuna) vložiti dopolnjen informativni izračun – ugovor, ki se šteje za njegovo napoved za odmero dohodnine. Enako ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je davčna obveznost ugotovljena prenizko. Zavezanec lahko v ugovoru zoper informativni izračun uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane.«

Rok za vložitev ugovora (za zavezance, ki so prejeli IID v prvem svežnju) se izteče 30. aprila, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine pa je 1. junij, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na transakcijske račune 28. maja 2015. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 29. maja, še sporočajo iz Fursovega Generalnega finančnega urada.

Po zakonu o davčnem postopku je torej dovoljen ugovor oz. je treba vložiti ugovor zoper IDD, če ste kot zavezanec ugotovili, da so podatki v IID nepravilni (npr. o višini plače, regresu ...) oziroma so pomanjkljivi ali pa je davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena. Torej je treba ugovor vložiti tudi če je davčna obveznost prenizko ugotovljena, npr. če je vaš delodajalec pozabil Furs obvestiti o izplačilu vašega regresa/avtorskega honorarja ali ga je obvestil, da ste prejeli 150 evrov regresa, dejansko pa je šlo za 1500 evrov ...!

Ugovor zoper IDD se lahko vloži pisno (obrazec je na voljo tudi na spletni strani Fursa, davčnih uradih in njihovih izpostavah ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu.

Furs glede ugovora zaradi manjših zneskov še dodaja: »Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz IID in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 evro. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do 1 evra) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.«

Samo v primeru, ko zavezanec sam vloži napoved za odmero dohodnine ali ko zoper informativni izračun dohodnine v roku vloži ugovor oziroma dopolnjen informativni izračun, davčni organ preveri navedbe zavezanca in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca izda dohodninsko odločbo.

UPN_placilninalog.jpg
 

Davčni prekršek posameznika po zakonu o davčnem postopku

Zakon o davčnem postopku v kazenskih določbah navaja tudi davčne prekrške posameznikov, odvisno od konkretnega primera vas lahko po omenjenem zakonu doleti kazen v obliki globe, torej denarna kazen. Z globo 250 do 400 evrov se tako lahko kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom o davčnem postopku ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim s tem zakonom. Če ste storili hujši davčni prekršek, npr., če ste v davčni napovedi kot posameznik navedli neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke, vas lahko doleti plačilo globe v višini od 400 do 1200 evrov. To pa je v teh kriznih časih velik znesek, ki se bo še kako poznal v denarnici.