Ponedeljek, 17. junija 2024, 6.35

Slovensko upravno sodišče poslovalo v neskladju s predpisi

Sodišče trošilo za namene, ki niso nujni za delovanje

Računsko sodišče Republike Slovenije je pregledalo pravilnost poslovanja Upravnega sodišča Republike Slovenije v letu 2013 in na začetku letošnje pomladi objavilo revizijsko poročilo. Državni revizorji so slovenskemu upravnemu sodišču izrekli mnenje s pridržkom, ker so glede pravilnosti poslovanja v letu 2013 ugotovili, da je upravno sodišče, ki po zakonu o upravnem sporu odloča v upravnem sporu na prvi stopnji, v več primerih poslovalo v neskladju s predpisi.

evroDOF.jpg

Porabili proračunska sredstva, čeprav za to niso bili izpolnjeni vsi s predpisi določeni pogoji

Po oceni računskega sodišča je Upravno sodišče RS zaposlenim »previsoko obračunalo in izplačalo stroške prevoza na delo in z dela ter ni poračunalo previsoko izplačanih stroškov prevoza na delo in z dela; porabilo je proračunska sredstva, čeprav za to niso bili izpolnjeni vsi z zakonom in drugimi predpisi določeni pogoji, ter za namene, ki niso nujni za delovanje; prevzelo je obveznosti za obdobje, za katero še ni bil sprejet proračun, in prevzelo je obveznosti brez sklenjene pisne pogodbe; izvedlo je izplačilo že pred dobavo blaga; ni preverilo pravne podlage in višine obveznosti za izplačilo; sklenilo je pogodbe brez izvedenega postopka oddaje javnega naročila; ni vzpostavilo ustreznega sistema kontrol nad spremljanjem in poročanjem o sodnih taksah, ki jih stranke osebno vplačujejo na sodišču; prepozno je izplačalo nagrado in povračila stroškov tolmačem; ni oddalo javnega naročila ponudniku, ki je predložil najugodnejšo ponudbo na podlagi merila za izbor iz določb okvirnega sporazuma; ni izvajalo pogojev za pravočasnost postopkovnih dejanj in načina izvajanja zadev sodne uprave ni uskladilo z določbami Zakona o sodiščih; ni evidentiralo prejetih sredstev in izplačila v glavni knjigi,« še izhaja iz revizijskega poročila.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi kršitev notranjih aktov. Upravno sodišče RS je tako svojim zaposlenim tudi za zasebna potovanja izdajalo potne naloge za službena potovanja, revizorji so ugotovili tudi, da je nepravilno poslovalo tudi z gotovinskimi sredstvi.